Belangenconflicten

Versie 1.0 – 08/11/2021

Algemeen kader

De regelgeving voorziet de verplichting voor de verzekeringstussenpersonen om een effectief beleid inzake belangenconflicten schriftelijk vast te stellen, te implementeren en te handhaven. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

 • De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierin begrepen elke verbonden persoon zoals een bestuurder, vennoot of daarmee gelijk te stellen persoon, of manager van de tussenpersoon of onderneming, indien van toepassing; een werknemer alsook een andere natuurlijke persoon wiens diensten ter beschikking en onder zeggenschap staan van de verzekeringstussenpersoon en die betrokken is bij de distributie van verzekeringsproducten (bv. verzekeringssubagenten) – een natuurlijke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het aanbieden van diensten aan de verzekeringstussenpersoon onder een samenwerkingsovereenkomst voor de distributie door de tussenpersoon of onderneming van producten – een persoon die (on)rechtstreeks verbonden is door het uitoefenen van controle, hierna “de verbonden personen”) en de klanten,
 • De klanten onderling.

Op basis van wat voorafgaat en van de bijzonderheden van onze activiteiten, heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid uitgewerkt.

Welke belangenconflicten

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van het
kantoor, de werking binnen het kantoor en haar groepsstructuur. Bij de beoordeling naar
mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een
aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om
situaties waarbij ons kantoor:

 • Een financieel gewin kan behalen of een financieel verlies kan vermijden, mogelijk ten nadele van de klant;
 • en belang heeft bij het resultaat van een ten behoeve van de klant verrichte dienst van verzekeringsdistributie of een namens de klant uitgevoerde transactie, belang dat verschillend is van het belang van de klant bij het resultaat;
 • Een financiële of een andere prikkel heeft om het belang van een andere klant of groep van klanten te laten primeren op het belang van de klant;
 • Van een andere persoon dan de klant voor een ten behoeve van de klant verrichte dienst van verzekeringsdistributie een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten ontvangt, voordeel dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst.

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant
primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota
 • Een aangepast verloningsbeleid
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is;
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen mogelijk ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de volgende elementen m.b.t. het ontstane belangenconflict: specifieke beschrijving van het betrokken belangenconflict, uiteenzetting van de algemene aard en van de bron van het belangenconflict, een toelichting van de risico’s die voor u voortvloeien uit het belangenconflict alsook over de stappen die zijn genomen om die risico’s te beperken, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Vind de juiste oplossing voor uw risico’s?

Ontdek ons ruime aanbod aan verzekeringen. Als onafhankelijke makelaar verzekeren wij op maat.

De juiste verzekering vinden