Kwaliteitsbeleid

ESF

De cultuur van Callant draait rond Verbinding

Verbinding op het werk, het is een term waar iedereen bij ons ondertussen mee bekend is. Verbinding met elkaar en verbinding met je eigen job zijn volgens ons essentiële elementen voor het verkrijgen van duurzame loopbanen. Om te zorgen dat Verbinding op het werk geen loze term wordt, maar werkelijke invulling blijft houden, is het ons doel om de uitdagingen aan te pakken die er voor zorgen dat deze Verbinding niet altijd loopt zoals het zou moeten.

Callant heeft hiervoor twee lopende ESF projecten, “Vorming tot Verbinding”, waarbinnen opleidingen rond softskills, communicatie en jobownership georganiseerd worden voor onze medewerkers, en het project “Verbinding” waar gewerkt wordt aan strategisch HR beleid en duurzame loopbanen.

Voor deze projecten krijgt Callant financiële steun van het ESF – Europees Sociaal Fonds.

Om u op elk vlak de beste service te garanderen neemt het Callant kwaliteitsbeleid een belangrijke rol in bij het vormen van onze medewerkers.

Wie zijn wij?

Callant Verzekeringskantoor bv is een groep van professionals die op een gecoördineerde manier samenwerkt, zodat de geformuleerde doelstellingen worden bereikt.

Wat verstaan wij onder kwaliteitsbeleid?

Voor ons is kwaliteitsbeleid dàt deel van het totale beleid van onze organisatie dat speciaal gericht is op de kwaliteit van de door ons geleverde producten. In ons geval betreft het voornamelijk de productcategorie « diensten » ten behoeve van onze externe klanten en interne klanten of medewerkers.

Het begrip ‘kwaliteit’ wordt naar ons cliënteel toe gebracht in een ‘servicehandvest’; waarin onze 10 verbintenissen ten opzichte van hen zijn opgenomen. Dit servicehandvest, waarvan de punten vastgelegd werden door het management, werd op een voor het publiek goed zichtbare plaats in het kantoor aangebracht.

‘Kwaliteit intern’ betekent voor ons dat het management een werkklimaat creëert waarin de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt door tijdig voor de juiste middelen en faciliteiten te zorgen. Samengevat betekent kwaliteit dat door onze organisatie wordt voldaan aan de uitgesproken maar ook aan de vanzelfsprekende verwachtingen van zowel ons cliënteel als personeel. Dit dient te gebeuren op een permanente basis, zodat de duurzaamheid van de relatie met aangestipte actoren wordt bestendigd en bevorderd.

De filosofie hieromtrent wordt op regelmatige basis gebundeld in de bedrijfskrant “Callant Nieuwsbrief”, en wordt ook kenbaar gemaakt aan het publiek. De weergave hiervan is eveneens zichtbaar aanwezig in het kantoor.

Hoe formuleren wij ons kwaliteitsbeleid?

Wij vertalen ons kwaliteitsbeleid in specifieke, tijdsgebonden en concrete doelstellingen, die op regelmatige tijdstippen worden gemeten door de directievertegenwoordiger. Actieplannen vormen de brug tussen de huidige en beoogde toestand.

Het kwaliteitsbeleid wordt minstens jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Het kwaliteitsbeleid houdt verder in dat de eigen en lerende organisatie continu in vraag wordt gesteld en dat er een permanente verbetering van de kantoorwerking wordt beoogd. Teneinde dit beleid te onderhouden en te realiseren dienen de werkwijzen zoals door ons beschreven in het kwaliteitshandboek door iedereen van onze organisatie te worden toegepast.

Het kwaliteitsbeleid en de vermelde doelstellingen worden op een zakelijke (concreet en planmatig) manier bepaald door het management en nagestreefd in overleg met de zaakvoerder, rapportering aan de zaakvoerder, communicatie aan de medewerkers en altijd binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten.

Hoe beoordelen wij ons kwaliteitsbeleid?

Het management beoordeelt ons kwaliteitsbeleid aan de hand van onderstaande methodiek en verkregen gegevens:

 • Een kwaliteitsimago onderzoek voeren bij de klant. Wij wensen te weten welk beeld er bij de klanten bestaat over de kwaliteit van onze producten en over onze organisatie als geheel.
 • Een routinematig onderzoek die wij zelf uitvoeren op onze eigen producten. Wij wensen te weten of wij erin slagen om alles te laten lopen tegen de gestelde normen en eisen. Elke afwijking wordt geregistreerd, de oorzaak wordt gezocht en zo nodig weggenomen.
 • Een op geregelde tijdstippen uitgevoerd onderzoek naar de mate en de snelheid waarmee de gestelde doelstellingen worden bereikt. Wij wensen te weten in welke mate wij in staat zijn om het gestelde beleid te realiseren.

De resultaten van deze managementbeoordeling moeten de directie toelaten om besluiten, maatregelen en concrete acties te nemen met betrekking tot bovenvermelde punten. Ze worden opgenomen in het globaal managementrapport, welke jaarlijks wordt opgemaakt en bewaard door de zaakvoerder. Gedurende het jaar zijn er tussentijdse evaluaties door het management.

  X
  De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
  Share via
  Copy link
  Powered by Social Snap