Uitzonderlijke maatregelen om financiële gevolgen van COVID-19 op te vangen

© Assuralia – 26/03/2020

Ook in tijden van coronavirus zijn en blijven uw verzekeringen een wezenlijk onderdeel van uw zekerheden, zij het als particulier (als alleenstaande of in gezinsituatie), onderneming of instelling. Als uw makelaar voelen wij sterk mee en willen wij in deze harde tijden onze solidariteit tonen. Deze bezorgdheid geldt evenzeer voor de verzekeringsmaatschappijen. Daarom kondigt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sterke en uitzonderlijke maatregelen aan, in de eerste plaats ten gunste van vandaag extra kwetsbare mensen en bedrijven:

Uw personeel blijft beschermd bij tijdelijke werkloosheid

De verzekeraars zullen de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen (onder meer de collectieve hospitalisatieverzekeringen) handhaven bij tijdelijke werkloosheid, en werkgevers tot 30 september uitstel laten om de premies te betalen. We willen aanstippen dat dit gebeurt in tegenstelling tot de normale regel die wil dat deze waarborgen vervallen in geval van opschorting van de arbeidsovereenkomst, wat het geval is bij tijdelijke werkloosheid. De bescherming van het groepscontract bij invaliditeit, hospitalisatie of overlijden kwijtspelen, uitgerekend in bange dagen, zou bijzonder nadelig kunnen zijn voor de betrokken werknemers. De verzekeraars vragen dan ook dat de handhaving van die waarborgen die ze aanbieden niet als voordeel in natura wordt aangemerkt in hoofde van de werknemer noch als dusdanig belast zou worden.

Verzekeringsmaatschappijen bieden respijt voor de terugbetaling van hypotheekleningen

Net zoals in het akkoord tussen de regering en de banken, en overeenkomstig dezelfde voorwaarden, zullen particulieren, gezinnen en bedrijven die economische moeilijkheden kennen ingevolge de coronacrisis een opschorting genieten van de terugbetaling van kapitaal en van de betaling van intresten op hun hypotheekleningen bij verzekeringsondernemingen tot 30 september 2020.

Dat voordeel wordt uitgebreid tot de “schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan een hypothecair krediet”

Deze maatregel geldt voor particulieren die in aanmerking komen voor dit uitstel van terugbetaling van die hypothecaire lening. Schuldsaldoverzekeringen zijn eigen aan de verzekeringssector. Voor die verzekerden geldt hetzelfde uitstel van betaling, tot dezelfde datum, voor de premie van hun schuldsaldoverzekering die de hypotheeklening dekt.

Het voordeel wordt verder uitgebreid tot brandverzekeringen verbonden aan hypotheekleningen

Voor die brandverzekeringen krijgen klanten, die tijdelijk werkloos zijn, uitstel van 30 maart tot 30 september om hun premie te betalen.

Als makelaar bieden we ademruimte bij betalingsproblemen

Gezinnen (en bedrijven) die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen ondervinden, wordt aangeraden om met hun verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen om een geschikte oplossing te vinden voor die moeilijkheden.

Samen de onderbreking van economische activiteit verstandig beheren

Voor bedrijven bij wie de activiteit stilvalt omwille van de regeringsmaatregelen, zullen meerdere verzekeringen zich automatisch aanpassen aan het stilliggen van de activiteit. Zo vindt inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid hoe dan ook een eindafrekening plaats in verhouding tot de mindere loonmassa of omzet.
Wat andere bedrijfsverzekeringen betreft, krijgen bedrijven die hun activiteit conform het koninklijk besluit hebben moeten staken uitstel van 30 maart tot 30 september om hun verzekeringspremies te betalen. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden. Het is van belang voor de onderneming en haar voortbestaan, zelfs bij onderbreking van de activiteit, dat zij gedekt blijft voor de overblijvende risico’s, bijvoorbeeld brand, storm, claims van derden, enz. Het is daarom aangewezen dat elke situatie bekeken wordt in onderling overleg met de verzekeraar of een tussenpersoon (makelaar of agent).

Het uitstel van betaling wordt uitgebreid tot andere leningen aan bedrijven

Voor overige leningen van verzekeraars aan bedrijven geldt hetzelfde respijt als voor hypotheekleningen. Voor nieuwe leningen aan bedrijven verwijzen de verzekeringsondernemingen het betrokken bedrijf naar de banken, zodat dat bedrijf kan genieten van de voordelen van het akkoord dat tussen de overheid en de banken werd overeengekomen.

Op die manier dragen we als verzekeringsmakelaar bij tot alle inspanningen om deze ongekende crisis samen en sterker het hoofd te bieden.

Bijzonder aandachtspunt TELEWERKEN

Heel wat bedrijven zetten tijdens deze Corona crisis en de daarbij horende lockdown vol in op telewerken. Op die manier kan de continuïteit van de dienstverlening in veel gevallen toch gewaarborgd blijven. In een eerdere communicatie lichtten we reeds toe dat telewerkers goed verzekerd zijn bij arbeidsongevallen zowel bij occasioneel als bij structureel telewerk. Lees hier

We houden er echter aan u te melden dat er ten gevolge van deze overschakeling op telewerken een gevoelige stijging is vastgesteld in het aantal cyberaanvallen op bedrijven die telewerk faciliteren! Controleer dus zeker met uw makelaar of dit risico bij u voldoende is afgedekt. Zo vermijdt u nog extra onaangename verrassingen tijdens deze moeilijke periode. Vraag info via advies@callant.be.

Terug naar overzicht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap