Privacyverklaring

Callant verzekeringen hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Als verzekeringsmakelaar staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens.

Deze privacy verklaring (hierna verklaring) legt uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken.

Callant verzekeringen beschermt uw persoonsgegevens en uw privacy in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring zullen uw rechten worden omschreven en ook de manier waarop u deze kan uitoefenen.

Deze privacy policy is van toepassing op onze website en op alle relaties tussen Callant verzekeringen en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Callant Verzekeringen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Wie zijn wij?

Deze verklaring is van toepassing op de website https://www.callant.be/ en https://broker.callant.be/execute  (hierna: De Website), eigendom van Callant Verzekeringen.

Onder “Callant Verzekeringen” worden de hierna genoemde firma’s en tevens verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens verstaan:

 • Callant Verzekeringskantoor BVBA, met zetel te Kapellestraat 113, B 8020 Oostkamp
  • Ondernemingsnummer 0443.681.364 
 • Callant Verzekeringen Antwerpen NV, met zetel te Frankrijklei 112 bus 4, B 2000 Antwerpen
  • Ondernemingsnummer 0444.457.364
 • Westservice NV, met zetel te Pas 144, B 2440 Geel
  • Ondernemingsnummer 0411.577.829
 • Callant Financieel Advies NV, met zetel te Kapellestraat 113, B 8020 Oostkamp
  • Ondernemingsnummer 0429.196.294

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

 • Per post: Callant Verzekeringskantoor BVBA, Kapellestraat 113, B 8020 Oostkamp
 • Per e-mail: privacy@callant.be

Welke gegevens verzamelen wij?

Callant Verzekeringen verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk en dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Callant Verzekeringen verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website. Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons zelf meedeelt wanneer u gebruik maakt van onze website of contact opneemt met ons. Dit betreft o.a. uw naam, adres, e-mailadres en eventuele professionele gegevens.

U kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail of telefonisch. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

Indien u een offerte of premie aanvraag indient via de Websites, zullen wij eventueel ook gevoelige informatie dienen te verzamelen en verwerken, afhankelijk van de desbetreffende verzekering.

Wij bieden verschillende diensten aan op onze Website waarbij wij telkens bepaalde gegevens dienen te verwerken, en desgevallend (deze opsomming is niet limitatief):

Contactgegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, …
Persoonlijke gegevens Informatie m.b.t. uw premie of offerte aanvraag (o.a. gegevens i.v.m. uw auto, fiets, huis, financiële gegevens, gezinsgrote, gezinssamenstelling, …), informatie in behandeling van uw schadgeval, aanwezigheid op events, doorgestuurde CV’s, …
Gevoelige gegevens Medische gegevens
Beroep en/of opleiding Beroep, functie, titel, opleidingsniveau
Technische informatie IP-adres, foutmeldingen, …
Cookies Zie cookiebeleid

 

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden.Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens om uw vragen, gesteld via het contactformulier, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing, uw sollicitatieaanvraag te verwerken en/of beantwoorden, uw offerte en premie aanvraag te verwerken en behandelen. 

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van persoonsgegevens waarover het gaat. U kan hieronder een overzicht terugvinden.

Contactgegevens 

Doel

Wij verzamelen en verwerken uw contactgegevens om uw vragen, gesteld via de Website te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om u op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen e.d.m. van Callant verzekeringen

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

Persoonlijke gegevens  

Doel

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw applicatie voor uw offerte of premie aanvraag te verwerken en te behandelen, een openstaande vacature te verwerken, uw aanwezigheid of events te kunnen registreren,  e.d.m.

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

Gevoelige gegevens

Doel

Wij verzamelen uw gezondheidsgegevens om u een correcte offerte te bezorgen i.v.m. uw offerte of premie aanvraag bij o.m. levensverzekeringen

Grondslag

Wij kunnen enkel uw gezondheidsgegevens verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Beroep en/of opleiding

Doel

Wij verzamelen deze informatie om uw applicatie voor een vacature te verwerken.

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Technische informatie

Doel

Wij verzamelen uw technische informatie om onze Websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om de Website naar de toekomst toe te verbeteren.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Cookies

Doel

Zie ons cookie-policy

Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming.

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor Callant verzekeringen belangrijk is om aan de hand van deze informatie haar websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii)op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en(iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Bewaring van uw gegevens?

Callant Verzekeringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking.

Direct Marketing

Callant Verzekeringen zal uw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Callant Verzekeringen u op de hoogte houden.

U heeft hiertoe toestemming verleend, doch u kan deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar privacy@callant.be

Bescherming van uw gegevens

Callant Verzekeringen heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

Callant Verzekeringen doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn.

Evenwel dienen wij uw gegevens mee te delen aan de verzekeringsmaatschappij waarvoor u kiest om een overeenkomst te sluiten.

Uw gegevens zullen in principe niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER. Het evenwel mogelijk dat Callant uw persoonsgegevens doorgeeft via haar (sub)verwerkers.

Wat zijn uw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens.

Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar privacy@callant.be

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal Callant verzekeringen eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij d e bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Callant Verzekeringen kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Wijzigingen worden op de websites gepubliceerd zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van Callant Verzekeringen.

Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil.

De rechtbank van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen is exclusief bevoegd voor geschillen met Callant Verzekeringen Antwerpen NV.

Voor geschillen met de andere onder punt 1 vermelde vennootschappen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge exclusief bevoegd.