Fietsomnium

Naar welk adres mag ik de kopie van de aankoopfactuur en de foto’s sturen?

Dit kan u ons bezorgen via mail of per post.

Voor hoe lang kan ik een polis onderschrijven?

Sinds november 2010, bieden wij enkel polissen aan met een initiële duurtijd van één jaar met verlenging. Dit conform de wet op landsverzekeringsovereenkomsten.

Wordt mijn fietsverzekering automatisch verlengd?

U ontvangt enkele weken voor de vervaldag een schrijven met de vraag om de polis te verlengen. Als u ingaat op deze vraag hoef je enkel de premie te storten.
De waarborgen zijn pas opnieuw verworven na ontvangst van de betaling. Er wordt geen bijkomend certificaat afgedrukt.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

Voor elektrische en andere fietsen hanteren wij bij diefstal geen vrijstelling, bij beschadiging is een vaste vrijstelling van € 25 van kracht.
Bij mountainbikes en racefietsen bedraagt de vrijstelling voor diefstal: 20% op de verzekerde waarde en bij schade 10% van de verzekerde waarde). De minimum vrijstelling bedraagt steeds € 50. Bij diefstal of totaal verlies wordt de vrijstelling in mindering gebracht van de waarde van de vervangfiets.

Wordt er rekening gehouden met een afschrijving?

Er wordt 1% slijtage toegepast vanaf de 13de maand. De slijtage wordt enkel toegepast bij een totaal verlies.

Wat zijn accessoires?

Accessoires zijn objecten die worden vastgehecht aan de fiets. Indien u deze wenst te verzekeren, moeten wij een kopie van de aankoopfactuur van de accessoires ontvangen.

Procedure bij een schadegeval?

Bezorg ons zo snel mogelijk een ingevuld aangifteformulier (dit vindt u terug bij het verzekeringscertificaat), samen met een schadebestek. Bij gebrek aan aangifteformulier graag elektronische aangifte via de website https://www.callant.be/schadegeval-melden/. Bij diefstal, proces-verbaal laten opmaken door politie of aangifte doen via https://www.politie.be/nl/e-loket/neerleggen-van-een-klacht.

Hoeveel wordt er uitbetaald bij diefstal?

De vergoeding gebeurt steeds in natura. Dit betekent concreet: U kiest bij uw fietshandelaar een nieuwe gelijkwaardige fiets van hetzelfde merk en type. U betaalt de vrijstelling en de eventuele afschrijving aan de fietshandelaar. Wij regelen het overige met de fietshandelaar na ontvangst van de nieuwe aankoopfactuur.

Hoeveel wordt er uitbetaald bij een gedeeltelijke diefstal?

Bij elektrische en andere fietsen is er geen vrijstelling van toepassing.
Bij mountainbikes en racefietsen is er een vrijstelling van 20% van de verzekerde waarde.

Hoeveel wordt er uitbetaald bij materiële schade aan de fiets?

Voor zover u de formule “Premium Bike Care” hebt onderschreven, betalen wij de herstellingskost, verminderd met de vrijstelling. De herstellingskost wordt steeds rechtstreeks vergoed aan uw fietshandelaar, rekening houdend met de vrijstelling en eventuele afschrijvingen.

Welke waarde dien ik te verzekeren?

Het te verzekeren bedrag bestaat uit de effectief betaalde prijs (= aankoopprijs van de fiets), eventueel verhoogd met de prijs van de bijgekochte accessoires.

Moet de fiets uitgerust zijn met een speciaal slot?

Wij vragen geen speciaal slot. Indien de fiets standaard voorzien is van een slot dienen de twee originele sleutels aan ons te worden overhandigd.

Wordt er een expert gelast om de materiële schade vast te stellen?

Op basis van de bestekken wordt beslist of er al dan niet een expert wordt gelast. U dient steeds onze toestemming af te wachten vooraleer er mag worden hersteld.

Zijn wedstrijden verzekerd?

Wij sluiten wedstrijden en/of voorbereiding erop steeds uit.

Ben ik als wielertoerist verzekerd tijdens groepsritten?

Voor zover het geen wedstrijd betreft zijn deze ritten verzekerd, wereldwijd en 24/24h.

Dient er een aansprakelijke tegenpartij betrokken te zijn?

Nee, wij vergoeden op basis van onze polis ongeacht of er een tegenpartij bij betrokken is. Vb. u rijdt in een put, valt en er is schade aan de fiets. Wij vergoeden de schade aan de fiets.

Aan wie wordt de materiële schade betaald?

Wij vergoeden steeds in natura. Dit betekent dat u bij schade de herstelling kan laten uitvoeren door de fietsenhandelaar of een nieuwe fiets kan afhalen in geval van diefstal. Wij betalen dan de factuur aan de fietsenhandelaar, conform de polisvoorwaarden.

Wat wordt bedoeld met ‘materiële schade’?

Dit is schade aan de fiets die ontstaan is door een ongeval, met of zonder tegenpartij. Een ongeval is een plotselinge, onvrijwillige en een voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis. Vb. u rijdt in een put in het wegdek en valt, …

Wat is ‘diefstal’?

Voor de omschrijving van ‘diefstal’ verwijzen we naar art. 461. Strafwetboek: Art. 461. Strafwetboek: Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Diefstal wordt gelijkgesteld met het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. (gebruiksdiefstal vb. joy-riding)

Is de fietsverzekering overal ter wereld geldig?

Ja, onze polis is wereldwijd van toepassing en 24/24h

Kan ik een polis onderschrijven voor een periode van enkele weken?

De minimumlooptijd van onze polis is 1 jaar. Kortere periodes worden niet aanvaard.

Komen bovenop de in de offerte vermelde premie nog andere kosten?

Nee, de opgegeven premies zijn steeds inclusief taksen en lasten.

Kan de premie in maandelijkse schijven worden betaald?

Nee, we werken enkel en alleen met jaarpremies.

Met welke fietshandelaars wordt samengewerkt?

Wij werken in principe samen met elke professionele fietshandelaar, ook al is hij (nog) niet vermeld in de lijst op de website.

Welke soorten fietsen worden verzekerd?

Wij verzekeren alle soorten fietsen. Vb. racefiets, MTB, ligfiets, elektrische fiets, bakfiets, handbike,….. Kan de fietscomputer ook meeverzekerd worden? Ja, die valt onder de “accessoires” en kan verzekerd worden.

Mijn fiets is ouder dan 2 jaar. Kan ik deze nog verzekeren?

Nee, de fiets mag maximum 2 jaar oud zijn bij de start van de verzekering.

Ik heb geen aankoopfactuur van mijn fiets. Hoe kan ik de waarde bewijzen?

Wij baseren ons op de aankoopfactuur om de waarde te bepalen. Indien de aankoopfactuur niet meer beschikbaar is, vragen we een gedetailleerd schattingsverslag van een professionele fietshandelaar.

Zijn fietszakken ook accessoires?

Ja, dit beschouwen wij ook als fietsaccessoires en kunnen meeverzekerd worden.
De fiets heb ik in winkel A gekocht en de accessoires in winkel B.
U bezorgt ons alle facturen en wij verzekeren zowel fiets als accessoires.

Kan ik mijn verzekeringspolis laten opmaken op mijn firma?

Dit is perfect mogelijk. Uw vennootschap is dan de verzekeringsnemer.

Moet ik naar één van de Callant kantoren komen om de polis af te sluiten?

Dit is niet nodig. Premieberekeningen kunnen perfect via de website www.fietsomnium.be worden gesimuleerd en betaald.

Wanneer vangt de verzekeringsdekking aan?

De polis vangt aan na ontvangst van de verschuldigde premie.

Ik monteer zelf mijn fiets. Wat met schade door montage of vervanging van onderdelen?

Dit is geen schade door “ongeval” en niet verzekerd in de polis.

Ik bezit een elektrische speedbike. Is een fietsomnium genoeg?

Nee. Bij een gemotoriseerde fiets of speed pedelec dient u zich ook te voorzien van een Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekering en een dekking rechtsbijstand indien de motor autonoom kan werken zonder trappen. Bij een fiets met elektrische hulpmotor is deze verzekering niet verplicht. Deze producten zijn online beschikbaar en worden u automatisch in uw offerte aangeboden.

Hoe zit de fiscale incentive bij fietsgebruik in elkaar?

De regering wil het gebruik van de fiets als verplaatsingsmiddel fiscaal aanmoedigen en heeft daarom enkele regels uitgevaardigd en/of aangepast:
1) verhoging vrijgestelde kilometervergoeding: het fiscaal vrijgestelde deel van de door de werkgever terugbetaalde vergoedingen voor (werkelijke) verplaatsingen tussen woonplaats en werk wordt met ingang van 2009 opgetrokken naar 0.20 EUR per kilometer.
2) terbeschikkingstelling fiets: het nieuwe artikel 38§1, eerste lid, 14°, b, van het W.I.B.1992 voorziet in een vrijstelling van het ‘voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling’.
Deze vrijstelling geldt zowel voor werknemers als bedrijfsleiders. Bovendien is deze vrijstelling zelfs verenigbaar met de vrijgestelde kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets (zie hierboven). Deze vrijstelling houdt immers haar belang voor andere fietsonkosten (kledij, enz.) en voor de effectieve aanmoediging van het gebruik van de fiets. Uit het ontwerp van de wettekst kan afgeleid worden dat een gebeurlijk privé gebruik van de betrokken (door de werkgever ter beschikking gestelde) fiets geen afbreuk doet aan de vrijstelling.
3) verhoogde aftrek ten beloop van 120 procent: bepaalde uitgaven in hoofde van de werkgever komen in aanmerking voor een fiscale aftrek a rato van 120 procent van de uitgave, onder meer wanneer zij betrekking hebben op gemeenschappelijk vervoer van werknemers in het kader van het woon-werkverkeer. Deze regeling wordt nu specifiek uitgebreid naar de kosten die gedaan worden om het fietsgebruik in het kader van het woon-werkverkeer aan te moedigen in de mate dat zij betrekking hebben op een onroerend goed voor stalling of de inrichting van kleedruimte, sanitair en douches, voor de fietsende personeelsleden, of om fietsen en toebehoren te verwerven (en te onderhouden) om die vervolgens aan de personeelsleden ter beschikking te stellen. Naast de personeelsleden worden ook de bedrijfsleiders in deze verhoogde fiscale aftrek bedoeld. Er wordt nog bij vermeld dat fietsen dienen afgeschreven te worden over een minimum periode van 3 jaar. Deze regeling van verhoogde fiscale aftrek geldt voor alle uitgaven gedaan of gedragen vanaf 1/1/2009.

Onze partnerships

 • 3athlon.be
 • Amigos Zoersel - Van Pelt
 • Ballonticket Vlaanderen
 • Basket Kangoeroes Mechelen
 • House of Entertainment
 • KFC Mandel United
 • KV Oostende
 • Ruddervoorde Koers
 • TVP Racing
 • Cercle Brugge
 • Sport Vlaanderen-Baloise Professional Cycling Team
 • Z6sdaagse van Gent
 • BC Oostende
 • Avanti Brugge
 • Triatlon Vlaanderen
 • Judo Vlaanderen
 • Miss België
 • KFC Mandel United
X
De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap