Juridische info

Versie 1.0 – 08/11/2021

Informatieplicht

Callant Verzekeringskantoor bv verbindt er zich toe de gedragsregels voor tussenpersonen te respecteren (cfr. www.bvvm.be).

In haar adviesverlening streeft Callant Verzekeringskantoor bv ernaar om te werken op basis van een onpartijdige analyse.

Wij vragen u steeds voorafgaandelijk dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben meegedeeld die redelijkerwijze moeten beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u. U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

Voor verdere informatie over onze diensten en onze werkwijze verwijzen wij u graag naar de rubriek ‘Over ons‘ op onze website.

In het kader van de opsomming en beschrijving van de verschillende polistypes, is het de bedoeling van Callant Verzekeringskantoor bv om u correct en duidelijk te informeren en u een algemeen beeld te schetsen van de verzekeringsoplossingen die er op de markt aanwezig zijn. Aangezien wij als verzekeringsmakelaar met verschillende maatschappijen samenwerken, ligt het buiten het bestek van onze website om alhier een gehele vergelijkende analyse van/tussen de polisvoorwaarden te maken. De omschrijvingen (wat, waarom en wat niet) zijn dan ook van algemene informatieve aard. Om een volledig beeld van de bestaande verzekeringsdekkingen te krijgen, dringt een studie van de algemene- en bijzondere polisvoorwaarden zich op. Enkel en alleen de polissen zijn rechtsgeldig. Op geen enkele manier zal men uit de hier vermelde informatie enig bindend recht kunnen putten t.o.v. ons en/of verzekeraars .

Vragen en problemen

De tevredenheid van onze klanten is een prioriteit voor ons kantoor.

Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld. Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken.

Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail naar info@callant.be verstuurd worden of per gewone brief bezorgd worden. Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden. Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Telkens wanneer u het wenst of mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be, tel. +32(0)2 547 58 71 – fax. +32(0)2 547 59 75, e-mail: info@ombudsman-insurance.be. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.FSMA.be.

Callant Verzekeringskantoor BV (ond. nr. 0443.681.364)
Callant Verzekeringen Antwerpen NV (ond. nr. 0444.457.364)
Callant Verzekeringen Kempen NV (ond. nr. 0411.577.829)
Callant Financieel Advies NV (ond. nr. 0429.196.294)

Geachte bezoeker,

Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Deze website bevat hoofdzakelijk informatie aangaande de door Callant Verzekeringskantoor bv aangeboden diensten en producten en aldus ook, in ruime mate, reclame voor deze producten en diensten.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Dat zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw eigen computer worden bewaard. Deze bestandjes bevatten geen persoonlijke informatie, ze beschadigen uw computer niet en geven aan niemand toegang tot uw persoonlijke files. Ze dienen enkel om uw voorkeur-instellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk.

U kan zich tegen het gebruik van cookies wapenen door de configuratie van uw navigatiesoftware aan te passen. Noteer evenwel dat het feit cookies te weigeren u kan verhinderen toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website.

De inlichtingen die voorkomen in de website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos trouwens.
Callant Verzekeringskantoor bv stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruik makend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan Callant Verzekeringskantoor bv de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Callant Verzekeringskantoor bv kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.

Op deze website komen linken voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel de bezoeker zijn verkeer op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. Callant Verzekeringskantoor bv biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld. Niettemin kan Callant Verzekeringskantoor bv niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen een en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus manifesteert of enig ander geval van overmacht.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website callant.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo’s en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Callant Verzekeringskantoor bv en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Callant Verzekeringskantoor bv.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo’s die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen . Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Deze disclaimer kan door Callant Verzekeringskantoor bv worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Vind de juiste oplossing voor uw risico’s?

Ontdek ons ruime aanbod aan verzekeringen. Als onafhankelijke makelaar verzekeren wij op maat.

De juiste verzekering vinden