Tekst en uitleg over de verzekering gewaarborgd inkomen

18 september 2022 | Leven

Uit een marktstudie blijkt dat meer dan de helft van de werknemers en zelfstandigen geïnteresseerd is in een verzekering gewaarborgd inkomen. Toch gaven 4 van de 10 ondervraagden aan dat zij de verzekering gewaarborgd inkomen nauwelijks kennen. Tijd dus voor meer tekst en uitleg.

De meest gekende verzekering gewaarborgd inkomen verzekert het loon van de zaakvoerder of de zelfstandige na een ongeval (privé of professioneel) of bij ziekte. Doorgaans is er een wachttijd van een maand (kan ook langer zijn) en moet er minstens 25% arbeidsongeschiktheid zijn. Stel dat u geen verzekering gewaarborgd inkomen hebt, dan valt u als gezinshoofd terug op 66,20 euro per dag, als alleenstaande is het 52,72 euro per dag en als samenwonende 40,43 euro per dag. En dit vanaf de 8e dag en 6 dagen per week.

Een voorbeeld

Filip (40 jaar) is schrijnwerker, hij woont samen met zijn partner, ze hebben geen kinderen. Tijdens de vakantie krijgt hij een zwaar ongeval. Een volledige revalidatie zal zowat negen maanden duren, schatten de dokters. Van het RIZIV krijgt Filip als samenwonende een bruto-uitkering van 970,32 euro (24 x 40,43 euro) per maand, een dramatisch verschil met zijn inkomen vóór het ongeval. Gelukkig sloot Filip een verzekering gewaarborgd inkomen van 24.000 euro op jaarbasis af.  In plaats van 970,32 euro per maand ontvangt hij nu 2.970,32 euro.

Ook voor werknemers is een verzekering gewaarborgd inkomen nuttig.

Is een loontrekkende of werknemer enkele dagen, een week tot maximum een maand ziek, dan is er geen probleem. Dan wordt zijn loon gewoon verder betaald. Maar de problemen komen er vanaf de 2e maand en bij langdurige ziektes.

Dan betaalt de wettelijke ziekteverzekering tijdens het eerste jaar een uitkering ten belope van 60% van het brutoloon. Voor velen is dit niet voldoende om de levenstandaard te behouden, temeer omdat er op de berekening van het vervangingsinkomen van 60% een plafond bestaat van om en bij de 45.000 euro brutoloon (60% van 45.000 euro brutoloon = 27.000 euro op jaarbasis). Veel werknemers verdienen meer dan dit plafond en vallen dus bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terug op minder dan 60% van hun bruto-inkomen. In vele gevallene betekent dit voor de betere verdieners 40 à 45% van hun bruto-inkomen. Hierdoor geraken er veel in de financiële problemen.

Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ voor werknemers kan hier de oplossing zijn. Wel dient hieraan toegevoegd te worden dat met deze verzekering niet alle problemen opgelost worden. Deze verzekering biedt geen 100% loonbehoud, maar wel 70 à 80%. Dat is bijna het dubbele van wat sommigen zouden krijgen van de wettelijke ziekteverzekering.

Zo’n verzekering is relatief goedkoop als u dit vergelijkt met andere extralegale voordelen of verzekeringen.  Een jaarpremie kost gemiddeld 350 euro per werknemer. Misschien een ‘tip’ om een werknemer aan boord te houden. Loontrekkenden kunnen ook individueel een verzekering afsluiten.

Ex-kankerpatiënten ook gedekt in verzekering Gewaarborgd Inkomen

Op 1 februari dit jaar werd het ‘recht om vergeten te worden’ ingevoerd voor elke nieuwe verzekering gewaarborgd inkomen, Zo zijn kankeraandoeningen voor verzekeraars niet langer een uitsluitingsgrond of een reden voor een bijpremie wanneer de behandeling ervan meer dan tien jaar geleden succesvol werd afgerond.

Deze beslissing is een belangrijke stap voor duizenden mensen die van kanker genezen zijn, in het licht van zowel hun eigen financiële bescherming als die van hun gezin. Zij is bij uitstek een opsteker voor de zelfstandigen, die het qua gewaarborgd inkomen met zeer beperkte mogelijkheden moeten stellen en bij ziekte het risico lopen om in ernstige financiële moeilijkheden te belanden.

Al is het voor verzekeraars niet langer mogelijk om kanker in te roepen als uitsluitingsgrond, om de kankeraandoening van de verzekeringsdekking uit te sluiten of om een bijpremie aan te rekenen, wie door een kankeraandoening getroffen is of was, moet de ziekte wel nog altijd vermelden bij de aanvraag van een verzekering gewaarborgd inkomen.

België vervult op dit vlak een pioniersrol en is het eerste land dat voor de verzekering gewaarborgd inkomen het recht om vergeten te worden invoert.

Twee jaar eerder voerden de verzekeraars het recht om vergeten te worden ook al in voor de schuldsaldoverzekering.

Bron: Assuralia