Algemene voorwaarden

Dit bericht wordt u toegestuurd om u de vervaldag van uw premie te herinneringen met verzoek het bedrag te storten door middel van het aangehecht overschrijvingsformulier met vermelding van de referentie.
De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en er kan enkel schriftelijk van afgeweken worden mits akkoord van beide partijen.
De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.

Artikel 1 – Betaling
Al onze premies/facturen/vervalberichten zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na datum van de premie/factuur/vervaldagbericht.
Bij niet –betaling of wanbetaling van de factuur/premie binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft integrale schadevergoeding verschuldigd.
Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen lastens de klant.

Artikel 2. – Prijs/tarief
De premie die dient te worden betaald, is deze zoals die op de factuur/vervaldagbericht is vermeld.
Op de website www.callant.be kunt u nagaan of uw tarief is gewijzigd. Indien dit het geval is, heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van drie maanden vanaf kennisgeving, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs hetzij bij deurwaardersexploot
De betaling van de premie houdt aanvaarding in van de gewijzigde omstandigheden.

Artikel 3 – Klachten
Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur/premie per aangetekend schrijven aan de vennootschap te worden geadresseerd.

Artikel 4 – Bevoegdheid en toepasselijk recht
Elke betwisting m.b.t. de premies/facturen/vervaldagberichten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 5 – Compensatie
CALLANT VERZEKERINGEN heeft het recht openstaande schuldvorderingen lastens de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van CALLANT VERZEKERINGEN

Artikel 6 – Verzekeringsvoorwaarden
CALLANT VERZEKERINGEN treedt op als verzekeringsmakelaar.
De specifieke verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verzekering die u heeft afgesloten via CALLANT VERZEKERINGEN, zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

    X
    De Callant dienstverlening blijft gehandhaafd tijdens het COVID-19 coronavirus. Blijf hier op de hoogte van onze service updates.
    Share via
    Copy link
    Powered by Social Snap