Nieuwe verzekeringsregeling voor verenigingswerkers

5 april 2022 | Ongevallen

Sinds 1 januari 2022 is er voor het verenigingsleven een stabiel juridisch kader dat de werknemers een bijkomende bescherming biedt.

De talrijke trainers, scheidsrechters en sportstewards maar ook animatoren en monitoren die een deel van hun vrije tijd aan de samenleving wijden, worden voortaan beschermd door een arbeidsongevallenverzekering. De werkgevers die deze beroepsactieve personen buiten hun beroepswerkzaamheden tewerkstellen in socioculturele verenigingen of sportclubs, zijn voortaan verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten (AO).

Deze nieuwe verzekeringsregeling betreft een groep werknemers van wie de gepresteerde uren noch als beroepswerkzaamheden, noch als vrijwilligerswerk worden beschouwd. Zij heeft betrekking op personen die tegen een beperkte vergoeding een deel van hun vrije tijd aan socioculturele verenigingen, sportclubs of verenigingen uit de amateurkunstensector wijden.

Qua werkzaamheden in de sportsector gaat het onder meer om animatoren, trainers en monitoren die sportactiviteiten in goede banen leiden, maar ook om conciërges van infrastructuur voor jongeren en profielen die de promotie van verenigingen helpen verzorgen door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen of de website te beheren.

Bij de socioculturele activiteiten gaat het om profielen als artistiek begeleider in de amateurkunstensector en animatoren van opleidingen of voorstellingen over culturele, artistieke of maatschappelijke thema’s.

De nieuwe bepalingen maken het voor deze personen mogelijk om tot 450 uur voor een sportvereniging of tot 300 uur voor een socioculturele vereniging te werken. De werknemer betaalt slechts 10% personenbelasting.

Verplichte AO-verzekering en Dimona

Deze nieuwe regelgeving voorziet niet alleen in de verplichting om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten bij één van de tien erkende AO-verzekeraars, maar ook in een verplichte Dimona, of anders gezegd de elektronische aangifte bij de RSZ van de tewerkstelling van deze werknemers. Deze bepalingen hebben specifiek betrekking op de werknemerscategorieën vermeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28/11/1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat ook een vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen regelt voor bepaalde werkgevers uit de socioculturele sector en de sportsector zolang de prestaties het vastgelegde urenquotum niet overschrijden. De RSZ heeft hiervoor specifieke administratieve instructies meegedeeld.

Als de werkgevers in kwestie nalaten om de arbeidsongevallenverzekering te sluiten, worden zij ambtshalve aangesloten door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en lopen zij een risico op boetes en, bij ongevallen, op vorderingen.

Vóór de invoering van deze verplichting door het koninklijk besluit van 23 december 2021 was de regeling die het verenigingswerk omkadert aan enige turbulentie onderhevig. De wet van 18 juli 2018 had een wettelijk kader gecreëerd ter bescherming van dit specifieke statuut, met name door in een verplichte ongevallenverzekering te voorzien. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling, waaraan aanpassingen werden doorgevoerd die tijdelijk van kracht waren tot en met 31 december 2021. De inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2022 bekrachtigt de invoering van een definitief en stabiel systeem, dat in overleg met de betrokken partijen tot stand is gekomen.

U bent bestuurder van een vereniging of zelf verenigingswerker? Callant staat u bij met raad en daad. Vraag een gesprek.

Bron: Assuralia